All Posts By

dfurni_adm

Tin tức
27/11/2020

DFURNI khám sức khỏe định kỳ

𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑐𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑣𝑒. "Những người dân khỏe mạnh…