Welcome Bank là một trong những công ty con của Philippines thuộc Welcome Financial Group – Tập đoàn hiện đang điều hành ngân hàng tiết kiệm (lớn thứ tư) và 12 công ty con khác trong các lĩnh vực tài chính ở Hàn Quốc. D’FURNI đã tạo nên một môi trường làm việc hiện đại, tối ưu hóa không gian và thúc đẩy sự sáng tạo tại MB Bank.